Bot - Vanlig forelegg

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Anmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis det er en alvorlig forbrytelse, eller en slik type at politiet ikke kan gi deg et forenklet forelegg, skriver en jurist hos politiet ut et vanlig forelegg og sender det til deg i posten etter at saken er etterforsket nærmere.

Du får en frist på noen dager til å vedta forelegget eller ikke. Hvis du vil protestere mot forelegget, må du ta kontakt med den politiadvokaten som har skrevet forelegget. Hvis du ikke vedtar forelegget, sendes saken til den lokale tingretten for å få avgjort den.

Du har ikke krav på en offentlig oppnevnt forsvarer i slike saker, og politiet vil normalt plusse på saksomkostninger når slike saker behandles i tingretten.

Politiet sender forelegget til oss. Oversendelsen av forelegget til oss kan ta tid. Når vi mottar kravet, sendes det ut en faktura som du kan betale eller bruke til å innvilge deg en betalingsavtale. Det legges ikke gebyr på første faktura. 

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse (benådning) eller klage på ileggelsen av kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Kontakt oss