Erstatning/saksomkostninger i en sivil sak

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

En sivil sak er en rettssak der man skal løse en tvist mellom to eller flere personer. I sivile saker kan du bli tilkjent erstatning/saksomkostninger som følge av en straffbar handling. Vi krever kun inn erstatningskrav i sivile saker der du har blitt utsatt for fysisk vold eller psykisk vold.

Vi krever ikke inn sivile krav som er forårsaket av svindel, tyveri, skade på ting og gjenstander etc. Du kan kontakte den lokale namsmannen eller et privat inkassomfirma for å få hjelp til å kreve inn disse kravene.

I en sivil erstatningssak sender ikke politiet saken til oss, da må du be om oss om å kreve inn kravet.

Vi fakturerer og tvangsinnkrever kravet hvis det skulle bli nødvending. Innkrevingen er gratis for deg.

 

Hvis du  er den som skal betale erstatning og ønsker å søke om ettergivelse av et erstatningskrav, er det kun skadelidte selv som kan ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra skadelidte i saken.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Kontakt oss