Erstatningskrav gjelder erstatning for personskader som følge av en straffbar handling som er fastsatt i en sivil sak (ikke offentlig straffesak).  Vi kan bare kreve inn for den personen som er påført skaden, eller etterlatte av denne personen.

Vi krever inn disse kravene hos den som har gjort skaden når vi har fått fullmakt/samtykke fra den som skal ha erstatningsbeløpet.

Hvis du  er den som skal betale erstatning og ønsker å søke om ettergivelse av et erstatningskrav, er det kun skadelidte selv som kan ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra skadelidte i saken.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Kontakt oss