Erstatning - Dom

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Erstatningskrav kan gjelde oppreisningserstatning (erstatning for ”tort og svie”), påløpte eller framtidig økonomiske tap/utgifter, erstatning for tap av forsørger, erstatning for skade på person, eller erstatning for skade på ting. Disse kravene er ilagt i forbindelse med en offentlig straffesak enten ved en gyldig dom, et forelegg som er vedtatt eller en påtaleunnlatelse.

Vi krever inn disse kravene hos den som har gjort skaden når vi har fått fullmakt/samtykke fra den som skal ha erstatningsbeløpet.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse av et erstatningskrav, er kun skadelidte selv som kan ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra skadelidte i saken.

Aktuelle lovhjemler

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Tilkjent penger i en erstatningssak?

  Vi tar kontakt med deg når erstatningskravet er registrert hos oss. Du vil da få tilsendt informasjon om videre saksgang. Oversendelsen av erstatningskravet fra politiet kan ta noe tid.

  Er du skadet ved en straffbar handling som har preg av vold eller tvang kan du ha krav på å få forskuttert erstatningen fra staten (voldsoffererstatning). Mer informasjon om dette finner du på nettsidene til Kontoret for voldsoffererstatning.

  Vi har ikke anledning til å forskuttere erstatningsbeløpet.

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss