Forsinkelsesgebyr - Aksjeloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hvis du ikke sender inn et komplett årsregnskap til Regnskapsregisteret innen fristen, vil du få forsinkelsesgebyr. Virksomheten og det registrerte styret i Brønnøysundregistrene har det formelle ansvaret for å sende inn årsregnskapet til Regnskapsregisteret. Hvis det ikke er et registrert styre, er det deltakerne eller daglig leder som har dette ansvaret. Dette gjelder uansett hvem som rent praktisk foretar innsendingen, eller om dere har en avtale med regnskapsfører eller revisor om innsending av årsregnskapet.

Forsinkelsesgebyret vil først bli registrert på virksomheten. Hvis virksomheten ikke betaler, vil også de andre medansvarlige (solidaransvarlige) få tilsendt kravet. Som solidaransvarlige regnes styreleder og alle styremedlemmer, eventuelt deltakere eller daglig leder.

Hvis du ønsker søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det Regnskapsregisteret som behandler dette og søknaden må derfor sendes dit. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden.

Regnskapsregisteret sin ileggelse av forsinkelsesgebyr er ikke et enkeltvedtak som du kan klage på.

Gebyrsatsene

Aktuelle lovhjemler

-ilagt forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 10-3, jf. forskrift om overgangsregler til regler om ettergivelse og tvangsinnkreving av forsinkelsesgebyr i regnskapsloven av 02.10.2001 nr. 1132 § 4, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Relaterte spørsmål og svar

Ordbok

  • Ettergivelse

    At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss