Inndragning - Vanlig forelegg

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Dersom påtalemyndighetene mener at noen har hatt fortjeneste av en forbrytelse, blir det som oftest ilagt inndragning av utbyttet. Inndragning kan følge både ved dom, forelegg og forenklet forelegg.

Vi krever bare inn inndragninger som er et pengebeløp.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse på kravet, er det påtalemyndigheten som må ta stilling til henvendelsen. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra påtalemyndigheten.

Aktuelle lovhjemler

-vedtatt forelegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav c

Ordbok

 • Påtalemyndigheten

  Den offentlige myndigheten som påtaler straffbare handlinger. Det kan for eksempel være Riksadvokaten, statsadvokaten og jurister i politiet.

 • Dom

  Domstolens avgjørelse i en tvist i sivile saker eller avgjørelse i straffesak.

 • Forelegg

  Reaksjon på et straffbart forhold. For eksempel bot.

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss