DSB - Overtredelsesgebyr - el-tilsynsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

DSB fører tilsyn med elektriske anlegg og elektrisk utstyr. Ved brudd på reglene i
el-tilsynslovens §§ 8 og 9 kan DSB ilegge overtredelsesgebyr.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

DSB - El-tilsynsloven § 13 a

Kontakt oss