Overtredelsesgebyr arbeidsmiljøloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Hva er et overtredelsesgebyr?

Arbeidstilsynet kan ilegge virksomheter som bryter lov eller forskrift et overtredelsesgebyr.

Gebyret kan ilegges for brudd på bestemmelser som arbeidstilsynet håndhever i:

  • arbeidsmiljøloven
  • allmenngjøringsloven
  • utlendingsloven
  • tobakkskadeloven
  • lov om offentlige anskaffelser.

Det gjelder også brudd på forskriftene som hører til disse lovene.

Endelig vedtak om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg.

Overtredelsesgebyr som ilegges statlige etater, det vil si staten, kommunen, fylkeskommunen, et interkommunalt selskap, regionalt helseforetak eller helseforetak, kan ikke tvangsinnkreves.

Det er arbeidstilsynet som behandler søknader om nedsettelse av kravet og utenrettslig gjeldsordning.

Hvordan kan du klage på overtredelsesgebyret?

Hvis du ønsker å klage på at kravet har oppstått, er det Direktoratet for arbeidstilsynet som behandler dette. Vi stanser ikke innkrevingen mens de behandler klagen med mindre vi får beskjed om det fra Arbeidstilsynet.

Det er Arbeidstilsynet som behandler søknader om nedsettelse av kravet og utenrettslig gjeldsordning.

 

 

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Arbeidsmiljøloven § 18-10 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Arbeidsmiljøloven § 18-10

Kontakt oss