Overtredelsesgebyr – havressurslova

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Fiskeridirektoratet ilegger overtredelsesgebyr til den som har brutt havressurslova. Gebyret kan ilegges både personer og foretak, men det mest praktiske er personer. Når et fartøy har fisket for mye, vil det være kapteinen som er ansvarlig for dette og dermed han som blir ilagt gebyret.

Dersom overtredelsesgebyret ikke betales innen fristen på første faktura, påløper det forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.

Overtredelsesgebyret er et krav som vi kan skattemotregne og motregne i fangstoppgjør hos salgslagene.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller klage på ileggelsen av kravet, er det den regionen av Fiskeridirektoratet som har ilagt kravet som skal behandle søknaden. Det vil si at dersom overtredelsesgebyret er ilagt av region Nordland, så skal du sende klagen dit.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

SI kan skattemotregne kravet.

Aktuelle lovhjemler:

Beslutning om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova § 59 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e. SI-loven § 1, jf. SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

SI-loven § 7

SI-loven § 8

 

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Beslutning om overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter havressurslova § 59 tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss