Overtredelsesgebyr konkurranseloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Et foretak eller en sammenslutning av foretak kan ilegges overtredelsesgebyr dersom de (eller noen som handler på deres vegne) forsettlig eller uaktsomt overtrer enkelte bestemmelser i konkurranseloven, eller gir
uriktige eller ufullstendige opplysninger til konkurransemyndighetene.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Konkurranseloven § 29

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Kontakt oss