Overtredelsesgebyr luftfartsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Ved overtredelser av luftfartsloven, som er listet opp i luftfartsloven § 13a-5, har Luftfartstilsynet myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr.

Overtredelsesgebyret forfaller til betaling to måneder etter at vedtaket fattes. Dersom overtrederen går til søksmål mot staten for å prøve vedtaket, suspenderes tvangskraften.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

SI-loven § 7

Luftfartsloven § 13a-5

Kontakt oss