Overtredelsesgebyr – Verdipapirhandel Oslo Børs

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Ved forsettlig eller uaktsomt brudd på opplysningsplikten som følger av
verdipapirhandelloven med forskrifter kan Oslo Børs ilegge overtredelsesgebyr.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Verdipapirhandelloven § 17-4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Kontakt oss