Dagmulkt – Børsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Oslo Børs kan pålegge et foretak eller en person som ikke oppfyller sin opplysningsplikt etter børsloven med forskrifter en daglig løpende mulkt inntil opplysningsplikten er oppfylt.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd, jf. børsforskriften § 34

SI-loven § 4

Børsloven § 30

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Kontakt oss