DSB - Tvangsmulkt – Sivilbeskyttelsesloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

DSB fører tilsyn og kontroller for åtte forskjellige helse-, miljø- og sikkerhetslover.  For eksempel er det slik at de som oppbevarer brannfarlige, reaksjonsfarlige eller trykksatt stoff over innmeldingsgrensen har plikt til å melde om dette til DSB. Dersom de ikke melder inn i henhold til plikten kan DSB ilegge tvangsmulkt som løper for hver dag, uke eller måned som går uten at pålegget er oppfylt. Mulkten kan også settes som en engangsmulkt. Sivilforsvarets myndigheter og tilsynsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Sivilbeskyttelsesloven § 35

Kontakt oss