Tvangsmulkt-luftfartsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

For å sikre at plikter, forbud, pålegg eller krav som følger av luftfartsloven med
forskrifter blir etterlevd kan luftfartsmyndighetene fastsette en løpende
tvangsmulkt som betales til staten inntil forholdet er rettet.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Luftfartsloven § 13a-4

Kontakt oss