Tvangsmulkt - Medieeierskapsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Medietilsynet kan fatte vedtak om blant annet å forby handel, pålegge salg av kjøpte eierandeler og så videre. Dette for å forhindre at en person alene eller i samarbeid med andre får en betydelig eierstilling i et nasjonalt eller regionalt mediemarked.

For å sikre at vedtaket overholdes, kan Medietilsynet ilegge en daglig løpende mulkt.

Mulkten starter å løpe når klagefristen er ute. Dersom du klager på vedtaket, begynner den først å løpe når det er gjort vedtak i klagesaken.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller vil klage på ileggelsen av kravet, er det Medietilsynet som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Medietilsynet.

Aktuelle lovhjemler

-ilagt tvangsmulkt, jf. medieeierskapsloven § 14, 3. ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

SI-loven § 8

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysninger – hvor finner jeg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer fra den tilsendte betalingsblanketten når du betaler. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 tegn. Dersom siste tegnet i KID-nummeret er et minustegn "-", skal dette tas med.


  Mangler du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Når du betaler fra land utenfor Norge, må du betale til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

 • Jeg har betalt, hvorfor stopper dere ikke innkrevingen?

  Dette kan være fordi vi ikke hadde registrert din betaling da fakturaen eller kravbrevet ble sendt ut.

  Logg inn på Din side for å se om betalingen er registrert nå eller ring oss på telefon 75 14 90 00.

Ordbok

 • Ettergivelse

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter helt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss