Tvangsmulkt – forsikringsvirksomhetsloven

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Gjelder tvangsmulkt i forbindelse med overtredelse av forsikringsvirksomhetsloven. Finanstilsynet kan gi pålegg om at om at forhold i strid med forsikringsvirksomhetsloven skal opphøre. Hvis et pålegg av tilsynet ikke blir etterkommet innen fristen, kan Finanstilsynet bestemme at den som ikke etterkommer pålegget skal ilegges tvangsmulkt. Tvangsmulkten kan ilegges i form av engangsmulkt eller som løpende mulkt.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller å klage på ileggelsen av kravet, er det Finanstilsynet som behandler dette. Innkrevingen blir ikke stanset under behandlingen av søknaden før vi mottar annen beskjed fra Finanstilsynet.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Tvangsmulkt - forsikringsvirksomhetsloven er et krav vi har mulighet til å skattemotregne.


Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

forsikringsvirksomhetsloven § 16-1 andre ledd

Kontakt oss