Tvangsmulkt - havressurslova

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Fiskeridirektoratet kan ilegge tvangsmulkt etter havressurslova, for å sikre at et pålegg som er gitt i eller i medhold av loven, blir fulgt.  Tvangsmulkten ilegges normalt den som har ansvaret for å følge pålegget. Er det et selskap eller annen sammenslutning som skal etterkomme pålegget, er det de som blir ilagt tvangsmulkten. Er tvangsmulkten ilagt et selskap som inngår i et konsern, kan den også inndrives hos morselskapet. I vedtaket om tvangsmulkt kan Fiskeridirektoratet bestemme at flere skal være ansvarlige. Disse hefter da solidarisk for tvangsmulkten. Tvangsmulkten kan fastsettes både som engangsmulkt og som løpende mulkt.

Dersom tvangsmulkten ikke betales innen fristen på første faktura, påløper det forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven.           

Tvangsmulkt – havressurslova er et krav vi kan skattemotregne og motregne i fangstoppgjør hos salgslagene.

Hvis du ønsker å søke om ettergivelse eller å klage på ileggelsen av kravet, er det den regionen av Fiskeridirektoratet som har ilagt kravet som skal behandle søknaden. Det vil si at dersom tvangsmulkten er ilagt av region Nordland, så skal du sende klagen dit.

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

Pålegg om tvangsmulkt etter havressurslova er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 d.

Kontakt oss