Tvangsmulkt – IKT-løsninger

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

DIFI har fra 1. juli 2014 fått ansvar for å føre tilsyn med at nye IKT-løsninger er universelt utformet.

Dersom virksomhetene ikke oppfyller kravene til universell utforming av IKT, kan DIFI gi pålegg om retting og treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre gjennomføring av pålegg.

Aktuelle lovhjemler

Tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 4

Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 29

Kontakt oss