Tvangsmulkt – obligatorisk tjenestepensjon

Hvordan skjer innkrevingen for dette kravet?

(Trykk på stegene for å lese mer)

Frivillig innkreving

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkreving

Bilde

Tvangsinnkreving

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjøre på nettsiden

Foretak som er beskrevet i lov om obligatorisk tjenestepensjon (OTP-loven) § 1 skal ha pensjonsordning i samsvar med de kravene som stilles i OTP-loven. Dersom foretaket ikke har slik pensjonsordning, kan Finanstilsynet pålegge dem å rette opp forholdet innen en fastsatt frist. Hvis et pålegg av Finanstilsynet ikke blir fulgt innen fristen, kan Finanstilsynet bestemme at foretaket skal betale en løpende mulkt. Løpende tvangsmulkt betyr at mulkten fortsetter å løpe helt til foretaket har utført oppgaven det er pålagt å gjøre.

Hvis dere ønsker å søke om ettergivelse eller å klage på at kravet har oppstått, er det Finanstilsynet som behandler søknaden. Vi stanser ikke innkrevingen mens søknaden blir behandlet, hvis vi ikke mottar annen beskjed fra Finanstilsynet.

 

SI kan behandle søknader om nedsettelse av kravet, jf. SI-loven § 8. SI kan nedsette kravet dersom vi antar at en nedsettelse av kravet vil gi bedre dekning enn fortsatt innkreving av kravet. Vi kan ikke nedsette kravet, dersom vi antar at dette vil virke støtende overfor andre eller svekke den alminnelige betalingsmoralen.

 

Tvangsmulkt etter lov om obligatorisk tjenestepensjon er et krav vi har mulighet til å skattemotregne.

Aktuelle lovhjemler

SI-loven § 1, jamfør SI-forskriften § 1.

SI-loven § 8

SI-loven § 7

SI-loven § 4

Kontakt oss