-eksigibelt gjeldsbrev/rettskraftig dom, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav a/tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a

Kontakt oss