-ilagt forsinkelsesgebyr, jf. regnskapsloven § 10-3, jf. forskrift om overgangsregler til regler om ettergivelse og tvangsinnkreving av forsinkelsesgebyr i regnskapsloven av 02.10.2001 nr. 1132 § 4, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss