-ilagt gebyr, jf. sjøloven § 11, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss