-krav på avgift, jf. brann- og eksplosjonsvernloven § 28, fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss