-pålegg om tvangsmulkt, jf. mineralloven § 66, fjerde ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss