-rettskraftig dom/kjennelse, jf tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 annet ledd bokstav a

Kontakt oss