-rettskraftig dom som er transportert til Justisdepartementet ved transporterklæring, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 4-1 andre ledd bokstav a.

Kontakt oss