-vedtak om dagmulkt, jf. finanstilsynsloven § 10, annet ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss