-vedtak om overtredelsesgebyr, jf. skipssikkerhetsloven § 57 første ledd jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss