-vedtak om refusjon, jf. rettshjelploven § 8 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav e

Kontakt oss