-vedtak om tvangsmulkt, jf. kringkastingsloven § 10-4, 3. ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss