-vedtak om tvangsmulkt, jf. produktkontrolloven § 13, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7-2 bokstav d

Kontakt oss