-vedtak om tvangsmulkt, jf. statistikkloven § 2-3 første ledd, jf. tvangsfullbyrdelsesloven § 7–2 bokstav d

Kontakt oss