-vedtak om tvangsmulkt, jf.  tvangsfullbyrdelsesloven § 7–2 bokstav d

Kontakt oss