Kreve inn tvangsbot (tvangsmulkt)

Hvis en avgjørelse om samvær eller om hvor barnet skal bo fast, ikke blir overholdt, så kan domstolene ilegge tvangsbot for å fremtvinge overlevering av barnet mellom foreldrene etter reglene i barnelova § 65. SI krever deretter inn tvangsbot som meldes inn av en forelder.

 

Hvordan oppstår et krav om tvangsbot?


 1. Først må det finnes en avgjørelse eller avtale om bosted eller samvær for barnet/barna:

 • Enten en avgjørelse fra en domstol som beskriver hvor barnet skal bo fast eller om samvær.

 • Eller at foreldrene har en skriftlig avtale om bosted eller samvær og statsforvalteren har fastsatt at denne avtalen skal ha tvangskraft.

 


 2.
 Du må kreve at domstolen ilegger tvangsbot mot den andre forelderen

Hvis du mener avgjørelsen eller avtalen er brutt, må du be tingretten om å ilegge tvangsbot. Du kontakter tingretten i det distriktet der forelderen som bryter avgjørelsen/avtalen bor.


 3. Vilkår for at domstolen kan ilegge tvangsbot

 • Hvis forelderen barnet bor hos, hindrer samværet etter avtalen. Tvangsbot ilegges for å sørge for at samvær blir gjennomført. Tvangsboten vil da påløpe hver gang samværsretten ikke blir respektert.

 • Hvis avgjørelsen om hvor barnet skal bo fast, ikke blir fulgt. Tvangsbot ilegges for at avgjørelsen om hvor barnet skal bo fast blir fulgt opp . I disse tilfellene vil tvangsboten være løpende per dag eller uke.
  NB: Statens innkrevingssentral (SI) kan ikke ilegge tvangsbot, men det er vi som kan kreve den inn.


 4. Den forelderen som ikke får samvær/barnet overlevert, sender inn skjema til SI og ber om at vi   krever inn tvangsbot

 1. Bruk skjemaet for å melde kravet til SI
  Følg veiledningen til utfylling som er på side 3 og 4 i skjemaet.

  Skjema for innkreving av tvangsbot

 2. Send skjemaet og kopi av kjennelse om tvangsbot til SI

  Enten i posten:
  Statens innkrevingssentral
  Postboks 455
  8601 Mo i Rana

  Eller via nettsiden vår:
  - Fyll ut skjemaet.
  - Lagre skjemaet på datamaskinen din.
  - Logg inn på www.sismo.no og send skjemaet som et vedlegg i kontaktskjemaet her på nettsiden.

  Hvis det er første gang du melder krav må du legge ved avgjørelsen fra domstolen der tvangsbot blir ilagt.

 

Innkrevingen - Forhåndsvarsel og vedtak med klagerett

 • Innkrevingen hos SI starter med at vi sender et forhåndsvarsel til forelderen som tvangsbotkravet rettes mot.

 • Dersom vilkårene for å kreve inn tvangsboten foreligger, fatter vi et vedtak om innkreving av tvangsbot.

 • Både forelderen som kravet rettes mot og forelderen som har meldt kravet til SI får et vedtak fra oss.

 • SI sender samtidig faktura til den som skal betale tvangsboten.

 • Vedtaket kan påklages. Innkrevingen vil vanligvis fortsette under klagebehandlingen.

 • Hvis tvangsboten ikke blir betalt, kan SI tvangsinnkreve den ved å beslutte utleggstrekk i lønn eller trygd, eller ved å ta utleggspant i for eksempel bolig eller bankkonto.

 • Hvem skal ha pengene?
  Pengene som SI får inn fra tvangsboten skal gå til staten.

 

Aktuelle lovhjemler

 • Barnelova § 65

 • Forvaltningslovens regler om enkeltvedtak og klage på vedtak

 • SI-loven § 1, og SI-forskriften § 1

 • Tvangsfullbyrdelseslovens regler om utlegg