Kreve inn tvangsbot (tvangsmulkt)

Hvis en avgjørelse om samvær, avgjørelse om foreldreansvar og om hvor barnet skal bo fast, ikke blir respektert - så kan domstolene i følge barneloven § 65 ilegge tvangsbot. Tvangsboten blir ilagt for å fremtvinge en handling.

Hva er tvangsbot?

Tvangsbot blir ilagt for å fremtvinge en handling. Barneloven § 65 gir domstolene anledning til å ilegge tvangsbot dersom avgjørelse om samvær, avgjørelse om foreldreansvar og om hvor barnet skal bo fast, ikke blir respektert.

 

Hvem ilegger tvangsbot?

Krav om tvangsfullbyrdelse av foreldreansvar, hvor barnet skal bo fast eller samvær, må settes frem for tingretten i det distriktet der saksøkte (den forelderen avgjørelsen skal tvangsfullbyrdes mot) bor.

 

For at tvangsbot skal bli ilagt, må det foreligge en avgjørelse fra en domstol (alminnelig tvangsgrunnlag) om foreldreansvaret, hvor barnet skal bo fast eller om samvær. Har foreldrene en skriftlig avtale om foreldreansvar, bosted og samvær, kan fylkesmannen fastsette at denne skal kunne tvangsfullbyrdes (særlig tvangsgrunnlag).

 

Statens innkrevingssentral (SI) kan ikke ilegge tvangsbot.

 

Når kan tvangsbot bli ilagt?

Tvangsbot kan bli ilagt for å sørge for at samvær blir gjennomført når forelderen barnet bor hos hindrer samværet. Tvangsboten vil da påløpe hver gang samværsretten ikke blir respektert.  

 

Domstolene kan også ilegge tvangsbot for å sikre at avgjørelse om foreldreansvar og avgjørelse om hvor barnet skal bo fast, blir fulgt. I disse tilfellene vil tvangsboten være løpende per dag eller uke.

 

Hvem krever inn tvangsbot?

SI krever inn tvangsbot etter barneloven § 65 når den som har fått domstolen til å ilegge tvangsbot ber oss om det.

 

Hvordan skjer innkrevingen?

SI vil sende faktura til den som skal betale tvangsboten. Hvis tvangsboten ikke blir betalt, kan SI tvangsinnkreve den ved å beslutte utleggstrekk i lønn eller trygd, eller ved å ta utleggspant i for eksempel bolig eller bankkonto.

 

Hvem skal ha pengene?

Pengene som SI får inn fra tvangsboten skal gå til staten.

 

Hvordan får jeg SI til å kreve inn tvangsbot?

Bruk skjemaet for å melde krav til SI.

Du finner veileder til utfylling som vedlegg til skjemaet. Du må skrive ut skjemaet og sende det til oss til posten.

 

Hvis det er første gang du melder krav må du legge ved avgjørelsen fra domstolen der tvangsbot blir ilagt. Gjelder tvangsboten samvær må du også sende oss dokumentasjon på samværsordningen.

 

Vår adresse er:

Statens innkrevingssentral, postboks 455, 8601 MO I RANA.