Bot - Dom

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Oppmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Når det gjeld tilfeller av alvorlege lovbrot eller det ikkje kan bli gitt forenkla førelegg, kan du få eit vanleg førelegg (bot). Vanleg førelegg via dom er ei rettsleg avgjerd som treffast av ein domstol.

Det er ikke anledning å klage på grunnlaget av krav som er fastsatt ved dom. Den eneste muligheten i disse tilfellene er å begjære saken gjenopptatt, som du selv må iverksette.

Vi kan behandle søknad om ettergivelse av purregebyr.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom, jf. tvangsfullføringslova § 4-1 andre ledd bokstav a

Relaterte spørsmål og svar

 • Betalingsopplysningar – kor finn eg det?

  Vårt kontonummer er 7694.05.12057.
  Bruk KID-nummer frå tilsendt betalingsblankett ved innbetaling. KID-nummeret har alltid enten 15 eller 23 teikn. Dersom siste teiknet i KID-nummeret er eit minusteikn "-", skal dette takast med.


  Manglar du KID-nummer, må du oppgi vår referanse eller kravnummer som betalingsinformasjon.

  Betaling frå land utanfor Noreg skal gjerast til:
  IBAN NO98 7694 0512 057
  BIC (SWIFT) DNBANOKK

  Adresse:
  DNB
  PB 1600 Sentrum
  NO-0021 OSLO.

Ordbok

 • Påtalemyndigheita

  Den offentlege myndigheita som påtalar straffbare handlingar. Det kan til dømes vere Riksadvokaten, statsadvokaten og juristar i politiet.

 • Ettergjeving

  At den du skylder penger til (kreditor) sletter heilt/delvis gjeld eller renter.

Kontakt oss