Dom

Domstolen si avgjerd i ein tvist i sivile saker eller avgjerd i straffesak.

Kontakt oss