Fråversdom

Avgjerder av retten. Til dømes ved manglande tilsvar eller når saksøkte uteblir frå rettsmøte. Det vil seie at retten kan avseie dom utan at saksøkte/klagar er til stade.

Kontakt oss