Prioritetsfråvik

Det at ein panthavar eller annan rettigheitshavar gir avkall på sin plass i prioritetsrekkefølgja.

Kontakt oss