Verdipapir

Til dømes aksjar, obligasjonar, gjeldsbrev osv.

Kontakt oss