Rettsgebyr

Kostnadar eller gebyr for handsaming av ei sak i retten eller av namsmyndigheit/tinglysingsmyndigheit.

Kontakt oss