Heimel

Eit rettsleg grunnlag i til dømes lov, føreskrift, avgjersle i domstol, vedtak eller avtale.

Kontakt oss