Bot på vilkår

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Varsel om utleggsforretning

Bilde

5. Utleggsforretning

Bilde

Soning

6. Oppmodning om soning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

I ei rettssak kan retten fastsetje at du skal få ei bot på vilkår.
Dette betyr at du får ei utsetjing på bota i ei prøvetid.

Dersom vilkåra for utsetjinga blir brote i løpet av prøvetida må du betale bota og sitje eventuelt dømd tid i fengsel.

Aktuelle lovheimlar

-rettskraftig dom/kjenning, jf tvangsfullføringslova § 4-1 annet ledd bokstav a

Kontakt oss