Økonomisk sanksjon frå annan EØS-stat

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Det står i arbeidsmiljølova si § 18-11 at avgjerder om økonomiske administrative sanksjonar og bøter i lagt av ansvarleg styresmakt eller domstol i ein annan EØS-stat, er bindande i Noreg.

Den kan fullbyrdast dersom avgjerda gjeld manglande etterleving av nasjonale reglar som gjennomfører, slik dette er innlema i EØS-avtalen, og avgjerda ikkje kan klagast eller er rettskraftig.

Reglar om dette finst i:
• EØS-avtalen sitt vedlegg XVIII nr. 30 (direktiv 96/71/EF) om utsending av arbeidstakarar i samband med tenesteyting 
• direktiv 2014/67/EU om handheving av direktiv 96/71/EF 
• endring av forordning (EU) nr. 1024/2012 om administrativt samarbeid i informasjonssystemet for det indre marknad

Aktuelle lovheimlar

Arbeidsmiljølova § 18-11

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova§ 4

SI-lova § 7

SI-lova § 8

Kontakt oss