Lovbrotsgebyr - Børsloven

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Purring

Bilde

3. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

4. Til lokal namsmann

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Ved brot på børslova med forskrifter eller ved vesentlege brot på regulert marknad sine reglar og forretningsvilkår, så kan Oslo Børs påleggje den som skriv ut finansielle instrument som er notert på Oslo Børs, å betale eit lovbrotsgebyr.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova§ 4

Børslova § 31

SI-lova § 8

Forsinkelsesrentelova § 3 fyrste ledd, jf. børsforskrifta § 34

Kontakt oss