Lovbrotsgebyr konkurranselova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Eit føretak eller ei sammanslutning av føretak kan gi lovbrotsgebyr dersom dei (eller nokon som handlar på deira vegner) forsettleg eller uaktsamt overtre einskilde føresegner i konkurranselova, eller gir urette eller ufullstendige opplysningar til konkurransemyndigheitene.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

Konkurranselova § 29

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Kontakt oss