Lovbrotsgebyr - Merkelova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Merkelova set vilkår til merking av, og reklame for, energirelaterte produkt (for eksempel TV, oppvaskmaskinetc.). Dersom vilkåra i froskrifta ikkje overhaldast kan NVE gi eit lovbrotsgebyr for brot på forskrifta.

Aktuelle lovheimlar

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova § 8

Forskrift om energimerking av energirelaterte produkter § 21, jf. forbrukermerkelova § 10.

Kontakt oss