Lovbrotsgebyr plan og bygningslova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Direktoratet for byggkvalitet kan gi lovbrotsgebyr til den som forsettleg eller uaktsamt bryt føresegnene i plan og bygningslova, eller medvirkar til dette.

Aktuelle lovheimlar

SI-lova § 8

Tvangsfullbyrdingslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 7

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova§ 4

Plan- og bygningslova § 29-7c

Kontakt oss