Lovbrotsgebyr Sysselmannen

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

Dersom somme bryt føresegnene i Svalbardloven, forsettleg eller uaktsamt, kan Sysselmannen på Svalbard fastsetje eit lovbrotsgebyr. Pengane som blir kravde inn går direkte til Svalbards miljøfond. Fondet blir brukt til tiltak på Svalbard som har som formål å verne miljøet.

Aktuelle lovheimlar

Svalbardmiljølova § 96 a

Svalbardmiljølova § 96 a tredje ledd, jf. tvangsfullbyrdelseslova § 7-2 bokstav e

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

SI-lova§ 4

SI-lova § 7

SI-lova § 8

Kontakt oss