Lovbrotsgebyr – verdipapirhandellova

Korleis skjer innkrevjinga for dette kravet?

(Trykk på stega for å lese meir)

Frivilleg innkrevjing

1. Faktura

Bilde

2. Varsel om tvangsinnkrevjing

Bilde

Tvangsinnkrevjing

3. Varsel om utleggsforretning

Bilde

4. Utleggsforretning

Bilde

Dette kan du gjere på nettsida

I einskilde tilfelle skal ein varsle børsen innan ein gitt frist, for eksempel dersom ein kjøper aksjar i eige selskap. Dersom du ikkje overheld dette, kan Finanstilsynet påleggje deg eit lovbrotsgebyr etter avgjerdene i verdipapirhandellova.

Dersom du ønskjer å søkje om ettergiving eller klage på at kravet oppstod, er det Finanstilsynet som behandlar dette. Vi stansar ikkje innkrevjinga mens søknaden din blir behandla, dersom vi ikkje mottek melding om det frå Finanstilsynet.

SI kan behandle søknader om nedsetjing av kravet, jf. SI-lova § 8. SI kan sette ned kravet dersom vi trur at ei nedsetjing av kravet vil gi betre dekning enn framleis innkrevjing av kravet. Vi kan ikkje sette ned kravet, dersom vi trur at dette vil verke støytande overfor andre eller svekkje den allmenne betalingsmoralen.

Lovbrotsgebyr - verdipapirhandellova er eit krav vi kan skattemotrekne.

Dersom kravet ikkje blir betalt innan forfall, spring det forseinkingsrente på kravet.

Aktuelle lovheimlar

Verdipapirhandellova § 17-4

SI-lova § 8

SI-lova § 7

SI-lova§ 4

SI-lova § 1 jamfør SI-forskrifta § 1

Kontakt oss