-vedtak om tvangsmulkt, jf.  tvangsfullføringslova § 7–2 bokstav d

Kontakt oss